Krótki rys historyczny

Historia gminnych wodociągów pokazuje jak bardzo młodą jesteśmy firmą, ponieważ sięga ona zaledwie 2002 roku. Wtedy właśnie powołany został do życia Zakład Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice jako zakład budżetowy. W tej formie organizacyjno-prawnej przetrwał zaledwie do końca 2004 roku kiedy to zapadła decyzja o przekształceniu go w Spółkę prawa handlowego.
Przejęta przez Gminę Gierałtowice od PWIK S.A. w Knurowie i przekazana do eksploatacji infrastruktura wodociągowa od początku była w bardzo złym stanie. Znaczna część sieci wodociągowej wykonana została z rur stalowych, które w momencie przekazania ich do PGK miały około 20-30 lat. Notorycznie pojawiały się awarie wodociągowe, a wodociągi były w bardzo wielu miejscach nieszczelne. Sprawność sieci wodociągowej w 2004 roku kształtowała się na poziomie 51,23%. Oznacza to iż pozostałe 48,77% zakupionej wody uciekało do gruntu, a Przedsiębiorstwo sprzedało zaledwie połowę wody, którą zakupiło.

Kategoria:

Cennik usług-Taryfa

OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY:

I. Stawki taryfowe  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gierałtowice - obowiązujące od 09.03.2024r

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Cena zł/l m3 Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/miesiąc
brutto brutto
0 1 2 3
1

Grupa W1

Gospodarstwa domowe rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego

9,37 10,75
2

Grupa W2

Pozostali odbiorcy usług wodociągowych rozliczani ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego

9,37 10,75
3

Grupa W3

Osoby korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych, użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych w budynkach wielolokalowych. Opłatę abonamentową grupy W3 stosuje się również jako opłatę dodatkową do opłaty w grupie W1 i W2 w przypadku odbiorców rozliczanych według wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub dodatkowego wodomierza na ujęciu własnym

9,37 5,94
4

Grupa W4

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość dostarczanej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

9,37 10,17
5

Grupa W5

Gmina rozliczana z zakresu art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków za wodę zużytą na cele ppoż. w oparciu o informację od jednostek straży pożarnej o ilości zużytej wody

9,37 8,85
6

Grupa K1

Gospodarstwa domowe korzystający wyłącznie z usług zbiorowego odprowadzania ścieków

16,62 10,75
7

Grupa K2

Gospodarstwa domowe korzystające z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

16,62 4,81
8

Grupa K3

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający wyłącznie z usług zbiorowego odprowadzania ścieków

16,62 10,75
9

Grupa K4

Pozostali odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków korzystający z usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

16,62 4,81

 

II. Stawki taryfowe obowiązujące do dnia 08.03.2024r.

WODA:
I grupa taryfowa 7,99 zł/ m³ netto tj. 8,63 zł/m³ z VAT
Stawka opłaty abonamentowej (licznik główny) 8,50 zł/ m³ netto tj. 9,18 zł/m³ z VAT na Odbiorcę / miesiąc
Stawka opłaty abonamentowej (podlicznik) 4,39 zł/ m³ netto tj. 4,74 zł/m³ z VAT na Odbiorcę / miesiąc

ŚCIEKI:
I grupa taryfowa 11,00 zł/m³ netto tj. 11,88 zł/m³ z VAT

 

III. Usługa wywozu nieczystości ciekłych (ceny obowiązują od 01.02.2024r):

 1. Zbiornik bezodpływowy (szambo)  - 210 zł brutto
 2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 3m3 - 260 zł brutto
 3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o pojemności powyżej 3m3 - 275 zł brutto
 4. Wywóz nieczystości płynnych bez zawartej umowy o wywóz nieczystości - 400 zł brutto

  Usługę można zamawiać bezpośrednio pod nr tel. 515-332-240

Kategoria:

Założenie podlicznika ogrodowego na dodatkowym źródle poboru wody

DODATKOWY WODOMIERZ – PODLICZNIK, PODLEWANIE OGRODU

Osoby, które chciałyby podlewać ogród płacąc tylko za wodę bez opłat za ścieki, mogą zamontować wodomierz odliczający tzw. podlicznik. Dzięki niemu fakturowana ilość odprowadzonych ścieków zmniejszy się o ilość wody zużytej na podlewanie ogrodu.
Zgodnie z art. 27 ust. 4, 5 , 6 Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747), w rozliczeniach ilości ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.
Po stronie Odbiorcy usług leży zakup, montaż i eksploatacja tego wodomierza, tzn. naprawy oraz okresowa legalizacja.

Warunki techniczne montażu podlicznika – dodatkowego wodomierza:

 • podlicznik musi znajdować się w pomieszczeniu, na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym, zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi normami (szeregowo za wodomierzem głównym),
 • w pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowany wodomierz musi panować temperatura powyżej 4 stopni Celcjusza, w celu zabezpieczenia wodomierza przed zamarzaniem,
 • dostęp do podlicznika musi być swobodny i bezpieczny, woda pobierana za podlicznikiem nie może być odprowadzana do kanalizacji.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Spółki z wnioskiem o prowadzenie rozliczenia ilości wody bezpowrotnie zużytej oraz złożyć zlecenie zaplombowania podlicznika – (druki poniżej w zakładce „druki do pobrania")
W umówionym terminie służby techniczne dokonają sprawdzenia poprawności montażu
i zaplombują podlicznik.

Kategoria:

Wymiana wodomierza

Wymiany wodomierza dokonują uprawnieni pracownicy Przedsiębiorstwa w przypadku :

 1. Wymiany legalizacyjnej (bezpłatnie).
 2. Wymiany awaryjnej po zgłoszeniu telefonicznym bądź pisemnym Odbiorcy wody.
  (Jeśli uszkodzenie wodomierza nastąpiło z winy użytkownika, to on ponosi koszty wymiany).

 

Kategoria: