Decyzja Wód Polskich w sprawie zmiany ceny wody i ścieków w Gminie Gierałtowice

Wody Polskie w Warszawie, na wniosek PGK sp. z o.o., zdecydowały o zmianie cen wody i ścieków w Gminie Gierałtowice. Po decyzji Dyrektora Wód Polskich w Gliwicach o odmowie skorygowania ceny wody i ścieków, Prezes Wód Polskich w Warszawie prawomocnie stwierdził, że decyzja pierwszej instancji z Gliwic została wydana niewłaściwie i zmienił taryfę wody i ścieków do faktycznej realnej wartości, zgodnie z wyliczeniami wskazanymi we wniosku przez PGK sp. o.o. Działania PGK sp. z o.o. oraz Wód Polskich wynikają z konieczności realizacji przepisów ustawowych.

Zgodnie z decyzją Wód Polskich z Warszawy za wodę zapłacimy 9,37 zł brutto, 74 groszy więcej, za ścieki zapłacimy 16,62 zł brutto, więcej o 4,74 zł. Sumaryczny wzrost ceny za wodę i ścieki to 26,8 %. Poprzednie ceny obowiązywały od roku 2016. Od tego czasu realna inflacja przekroczyła znacząco 40%. Data wejścia zmiany ceny w życie zależy od terminu, w jakim Wody Polskie opublikują decyzję. 

Od marca 2022 roku PGK sp. z o.o. wnioskowało do Wód Polskich, z uwagi na drastyczny skok inflacyjny o urealnienie taryfy, która odpowiadała by rzeczywistym kosztom dostarczania wody i ścieków. W szczególności dotyczyło to wzrostu cen prądu, kosztów zakupu wody, wzrostu płacy minimalnej, oraz, co bardzo istotne, spłaty zadłużenia spółki, zaciągniętego na budowę kanalizacji. Koszt samych odsetek od zaciągniętych kredytów to ponad 5,90 zł w cenie metra sześciennego ścieków. Znaczna część kosztów spłaty zadłużenia przejmowana jest przez budżet gminy, poprzez coroczne dopłaty do PGK Sp. z o.o. Wniosek został ponowiony w sierpniu 2023 roku, z aktualizacją wyliczeń. Podjęte działania oszczędnościowe nie wystarczyły, by zrekompensować skokowy wzrost kosztów. Budżet gminy ponownie zwiększył dopłaty do PGK sp. z o.o. w celu utrzymania działalności, kosztem nierealizowania innych zadań gminy.

Dokładny termin wprowadzenia nowych cen zostanie podany przez Przedsiębiorstwo.

IMG 20240227 WA0000

Kategoria: /