Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
w Przyszowicach

44-178 Przyszowice
ul. K. Miarki 1

e-mail

biuro@pgkprzyszowice.pl

Zgłaszanie awarii 
Dyspozytor (24h)

+48 693 551 456

 

Kontakt do działów

 

1. Dział Techniczny

- Koordynacja pracy sekcji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ochrony środowiska

(32) 301 15 21 wew. 33
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Sekcja Wodociągowa

- Wydawanie warunków technicznych budowy przyłączy wodociągowych
- Rozpatrywanie wniosków o zabudowanie podlicznika
- Przyjmowanie zgłoszeń awarii wodociągowych
- Bieżąca eksploatacja urządzeń wodociągowych i przyłączy wodociągowych dla zapewnienia ciągłości dostaw wody do odbiorców
- Monitoring jakości wody w sieci wodociągowej:
- Zabudowa i plombowanie nowych wodomierzy i podliczników
- Wymiana legalizacyjna wodomierzy głównych;
- Wykrywanie nielegalnych poborów wody
- Dokonywanie czynności odbiorowych sieci i przyłączy wodociągowych
- Dokonywanie uzgodnień branżowych oraz uzgodnień dotyczących projektów

(32) 301 15 21 wew. 24
(32) 301 15 21 wew. 28
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Sekcja Kanalizacyjna

- Wydawanie warunków technicznych budowy przyłączy kanalizacyjnych
- Przyjmowanie zgłoszeń awarii kanalizacyjnych
- Bieżąca eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych
- Utrzymanie w ruchu przepompowni sieciowych i przydomowych
- Wykrywanie nielegalnych zrzutów ścieków
- Dokonywanie czynności odbiorowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych
- Dokonywanie uzgodnień branżowych oraz uzgodnień dotyczących projektów

(32) 301 15 21 wew. 33
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Sekcja Ochrony Środowiska

- Prowadzenie spraw w zakresie naliczania kar za nielegalne podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej (podłączenia deszczowe i sanitarnej),
- Prowadzenie spraw w zawiązku z karami za przekroczenia
- Gospodarka odpadami powstającymi w Spółce

(32) 301 15 21 wew. 33
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Sekcja Zieleń Gminna

- Realizacja wybranych zadań wynikajacych z przepisów ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( np. koszenie trawników i rowów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci)

- Prowadzenie zadań zwiazanych z utrzymaniem i remontem gminnych placów zabaw, przystanków autobusowych, obiektów małej architektury oraz innych budowli gminnych

(32) 301 15 21 wew. 33

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Sekcja Inwestycji i Nadzoru

- Wydawanie zapewnień w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków
- Weryfikacja dokumentów związanych z przekazaniem obiektów i urządzeń sieciowych do eksploatacji zakładu
- Przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń na budowę oraz innych wymaganych prawem pozwoleń i decyzji
- Zlecanie wykonania projektów budowlano-wykonawczych urządzeń i przyłączy wod. - kan. oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej
- Nadzór inwestorski robót budowlanych

(32) 301 15 21 wew. 23
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Oczyszczalnia ścieków

- Utrzymanie w ruchu obiektu oczyszczalni ścieków w Przyszowicach
- Nadzór nad procesem oczyszczania ścieków dopływających

607 555 785
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Sekcja Sprzedaży

- Rozliczanie sprzedaży wody z Odbiorcami usług wod.- kan.
- Przyjmowanie wpłat
- Sporządzanie faktur za sprzedaż wody i odbiór ścieków,
- Określanie terminu wymagalności zapłaty faktury i księgowanie,
- Wystawianie faktur korygujących,
- Comiesięczne rozliczanie sprzedaży wody i odbioru ścieków z księgowością,
- Ujawnianie nielegalnych poborów wody i odprowadzania ścieków

(32) 301 15 21 wew. 25
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Sekcja Księgowości

- Księgowanie wydatków Spółki
- Działalność inwentaryzacyjna
- Ustalanie wyniku działalności przedsiębiorstwa
- Sprawozdawczość i statystyka

(32) 301 15 21 wew. 26
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Sekcja Kadr i Płac

- Prowadzenie spraw kadrowych
- Prowadzenie spraw ubezpieczeń zbiorowych
- Obliczanie wynagrodzeń pracowniczych
- Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

(32) 301 15 21 wew. 34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11. Biuro Zarządu

- Prowadzenie spraw z zakresu zamówień w Spółce
- Prowadzenia obsługi Biura Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników
- Prowadzenie spraw kancelaryjnych
- Prowadzenie biura podawczego

(32) 301 15 21
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.