Wymiana sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Gierałtowicach rozpoczęta!

Kategoria:

Wymiana sieci wodociągowej w ul. Granicznej w Gierałtowicach rozpoczęta!

W dniu dzisiejszym tj.17.04.2019r. został przekazany plac budowy dla zadania "Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Gierałtowicach na odcinku od ul. Ks. Roboty do ul. Chopina". Wykonawcą robót jest firma z Gierałtowic: ZRB Janicki z siedzibą przy ul. Ligonia 4. Zgodnie z umową prace mają się zakończyć 31.07.2019r. Prace rozpoczną się w połowie maja. Zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość i z góry za nią dziękujemy. O wszelkich niedogodnościach związanych z prowadzonymi pracami będziemy informować na bieżąco. 

przekazanie graniczna

Opłaty za media

Kategoria:

UWAGA !!!

 

Płatności gotówką można dokonywać w każdą środę miesiąca w siedzibie PGK

 u inkasenta podając aktualny odczyt wodomierza od 7:00 do 13:00

 

Za faktury wystawione w inny dzień miesiąca (poza środą) płatność wyłącznie kartą płatniczą od 7:00 do 15:00

płatność kartą

PROCEDURA WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY W ZWIĄZKU Z ZADŁUŻENIEM

Kategoria:

Na postawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. 2018r., poz. 1152) przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

Po upływie dwóch pełnych okresów rozliczeniowych, gdy odbiorca nie zareaguje na dostarczone upomnienie i nadal nie została uiszczona zaległa należność, Spółka wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym zobowiązuje Odbiorcę do uregulowania zaległej należności we wskazanym terminie oraz informuje go o:

  1. podjęciu działań zmierzających do wstrzymania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego w przypadku nie uregulowania zaległej należności w terminie 21 dni od daty doręczenia niniejszego pisma,
  2. poniesieniu przez Odbiorcę – w przypadku wstrzymania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego – kosztów ponownego uruchomienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

O zamiarze odcięcia dostawy wody oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody Spółka jest zobowiązana powiadomić: Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta oraz Odbiorcę usług na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

-Adres punktu poboru:

ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice

Pobór wody z zastępczego punktu następuje od poniedziałku do piątku

w godz. od 700  do 1500.

Przywrócenie dostawy wody następuje po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z ustawowymi odsetkami oraz uiścić opłatę za ponowne podłączenie do sieci wodociągowej.

W przypadku wypowiedzenia umowy na dostawę wody przywrócenie świadczenia usług nastąpi po uregulowaniu powyższych należności oraz po spisaniu nowej umowy.