PROCEDURA WSTRZYMANIA DOSTAWY WODY W ZWIĄZKU Z ZADŁUŻENIEM

Na postawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. 2018r., poz. 1152) przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

Po upływie dwóch pełnych okresów rozliczeniowych, gdy odbiorca nie zareaguje na dostarczone upomnienie i nadal nie została uiszczona zaległa należność, Spółka wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym zobowiązuje Odbiorcę do uregulowania zaległej należności we wskazanym terminie oraz informuje go o:

  1. podjęciu działań zmierzających do wstrzymania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego w przypadku nie uregulowania zaległej należności w terminie 21 dni od daty doręczenia niniejszego pisma,
  2. poniesieniu przez Odbiorcę – w przypadku wstrzymania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego – kosztów ponownego uruchomienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

O zamiarze odcięcia dostawy wody oraz o miejscu i sposobie udostępnienia zastępczych punktów poboru wody Spółka jest zobowiązana powiadomić: Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta oraz Odbiorcę usług na co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostawy wody.

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

-Adres punktu poboru:

ul. K. Miarki 1, 44-178 Przyszowice

Pobór wody z zastępczego punktu następuje od poniedziałku do piątku

w godz. od 700  do 1500.

Przywrócenie dostawy wody następuje po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę wszystkich zaległości wraz z ustawowymi odsetkami oraz uiścić opłatę za ponowne podłączenie do sieci wodociągowej.

W przypadku wypowiedzenia umowy na dostawę wody przywrócenie świadczenia usług nastąpi po uregulowaniu powyższych należności oraz po spisaniu nowej umowy.

Kategoria: /